Avtalsvillkor

Ögonspecialisterna Farsta arbetar med systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Det innebär att verksamhetschefen planerar och leder arbetet mer hjälp av involverad personal där alla följer för verksamheten fastställda processer och rutiner som behövs för att kunna jobba med hög kvalitet och säkerhet med patientens bästa i fokus.

Vi arbetar också med andra aktörer så som S:t Eriks Ögonsjukhus, Ögonkliniken på Södersjukhuset och andra aktörer inom vårdval Stockholm för att säkerställa att patienterna får rätt vård efter behov.

Ett kontinuerligt förbättringsarbete sker där eventuella avvikelser identifieras och rapporteras till verksamhetschef och vid behov även till högre instans. Processer och rutiner ses över och åtgärdas v.b. för att förhindra att avvikelsen inte upprepas. Samtlig personal informeras under APT (arbetsplatsträffs)-möte, vilket sker en gång per månad. De som inte kan delta får skriftlig information.

Riskanalyser görs fortlöpande och även egenkontroller bland annat i form av en årlig patientundersökning, analys av information från patientnämnder samt uppgifter från revisor. I kvalitetsarbetet ingår också en årlig patientsäkerhetsberättelse.

Vi följer vidare gällande miljölagstiftning och krav och vårt mål är att ständigt försöka minimera miljöpåverkan vid alla beslut som tas i verksamheten, samt att öka kunskaper i ämnet hos såväl personal som patienter.